เกี่ยวกับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานส่งเสริมวิจัยและตำรา(โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบริการการศึกษา มีหน้าที่ในการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการของคณะวิชาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งยังให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ที่ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยติดกับคณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
ปัจจุบันโรงพิมพ์ให้บริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องมือทันสมัยอยู่ 3 ระบบคือ  ระบบการพิมพ์แบบออฟเซท ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล และ ระบบการพิมพ์แบบไลโซกราฟ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์คุณภาพดีได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือตำรา สมุดบันทึก แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ ใบเสร็จรับเงิน หัวจดหมาย สูจิบัตร ฉลาก  เป็นต้น
 
ท่านที่สนใจจะผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อได้ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  โทรศัพท์  034-255814  ภายใน 27200-2 ติดต่อ คุณปิยะวัฒน์  หวังอารี หรือ คุณรวิวรรณ  อังกูรอัจฉรา 
หรือ www.suprint.su.ac.th