ติดต่อโรงพิมพ์

โทรศัพท์  034-255814  ภายใน 27200,27201,27202 ติดต่อ คุณปิยะวัฒน์  หวังอารี หรือ คุณรวิวรรณ  อังกูรอัจฉรา 
 
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 
โทร 0-3425-5814, 0-3425-3840-4
 
โทรสาร 0-3425-5814