หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ชื่อผลงาน: 
หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้้จ้างงาน: 
กศน. ภาคกลาง ราชบุรี
ประเภทผลงาน: 
แผ่นปลิว แผ่นพับ
รายละเอียดผลงาน: 
ขนาด 15.75 x 8.26 นิ้ว พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต 130 แกรม จำนวนพิมพ์ 1000 แผ่น