ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพิมพ์

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณราชการ นางบุญช่วย ดาวเรือง

หนึ่งปีเวียนผ่านมาอย่างรวดเร็ว ในปีนี้งานส่งเสริมวิจัยและตำรามีบุคลากรถึงวัยที่ต้องเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือ นางบุญช่วย  ดาวเรือง โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับ นางบุญช่วย  ดาวเรือง ในวันที่ 24  กันยายน  2553 ณ. ร้านอาหารชุติกานต์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

คณะวิทย์จัดงานวันเกษียณอายุ

วันที่ 15 กันยายน 2553 คณะวิทยาศาสตร์ จ้ดงานเลี้ยงอำลา ให้กับอาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ