บุคลากรภายในโรงพิมพ์

 งานส่งเสริมวิจัยและตำราได้แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 งาน มีบุคลากรแต่ละหน่วยงานดังต่อไปนี้
  1. งานก่อนพิมพ์ (PrePress)
  2. งานพิมพ์ (Press)
  3. งานหลังพิมพ์ (Postpress)
  4. งานธุรการ

นาย ชลิต หนูนาค
นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ 8
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : chalit@su.ac.th
 
นายศักรภพน์ จมูศรี
ช่างพิมพ์ 6
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : jamusri@hotmail.com
 
นายพงศธัช กิจชนม์
ช่างศิลป์
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : billa_bally@hotmail.com
 
นายพิษณุพงศ์ คงสุคนธ์
ช่างศิลป์
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : ice_ice_zz@hotmail.com
 
นายกรานต์ พ่วงสมจิตร
ช่างฝีมือ โรงงานชั้น 3
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นางสมบุญ รัตนภูมิ
ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร 5
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : somboon.r@su.ac.th
 
นายอำนาจ หวานตลอด
นายช่าง
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นายเธียร ทัศน์หัสชู
ช่างฝีมือ โรงงานชั้น 3
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นายสุทิน สุขหงษ์
นายช่าง
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นายสุวัฒน์ กิจชนม์
ช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 3
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นายนพพล ช่วยโชติ
พนักงานบริการอัดสำเนา
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นายชูชาติ สุขขี
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นาย ไพทูรย์ กัลยา
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นายปิยะวัฒน์ หวังอารี
หัวหน้างานส่งเสริมวิจัย และตำรา
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : piyawat@su.ac.th
 
น.ส.รวิวรรณ อังกูรอัจฉรา
เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป 6
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th
 
นางเพ็ญศรี แสงแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : pensri.s@su.ac.th
 
นายนพพล อังกูรอัจฉรา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 034-255814
อีเมล์ : suprint@su.ac.th