ผลงานด้านการออกแบบ และจัดทำหนังสือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช รุ่นที่ 11
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี(พันธ์พื้นเพาะเลี้ยง)