ผลงานด้านการออกแบบ และจัดทำจดหมายข่าว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชมรมวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร