ผลงานด้านการออกแบบ และจัดทำโปสเตอร์

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานทุนฯ